Вищим органом профспілки є з’їзд.
Згідно зі Статутом профспілки іншими виборними органами є:
1) первинної організації профспілки – профспілковий комітет, а в організації з чисельністю менше 15 осіб – профорганізатор; 
2) організації профспілки структурного підрозділу установи (далі за текстом – структурна організація профспілки) – профбюро;
3) профгрупи – профгрупорг;
4) територіальної організації профспілки – відповідно об’єднаний, районний, міський комітет (президії відповідного комітету). В об’єднаних організаціях профспілки міста і району може утворюватись міськрайонний комітет профспілки;
5) регіональної організації – відповідно обласний, Київський міський, республіканський комітет профспілки (президії відповідного комітету).
6) на рівні профспілки – Центральний комітет, президія ЦК.
У період між з’їздами керівництво діяльністю профспілки здійснює Центральний комітет профспілки (ЦК профспілки).

У період між пленумами ЦК керівництво діяльністю профспілки здійснює президія, яка формується з його членів і є підзвітною та підконтрольною Центральному комітету.

VІІ З’ЇЗД ПРОФСПІЛКИ

25 листопада 2015 року в м. Києві відбувся VІI з’їзд Профспілки працівників державних установ України. 
У з'їзді взяли участь 104 з 110 делегати, які є представниками більш як 10 тис. профспілкових організацій.

На з’їзді Центральний комітет Профспілки працівників державних установ України прозвітував про роботу ЦК профспілки після VІ з’їзду Профспілки працівників державних установ України та намітив основні напрямки діяльності на наступні 5 років.
Делегати з'їзду вирішили звернутися до Президента України з вимогою виступити із законодавчою ініціативою щодо ратифікації Верховною Радою України Конвенції про захист права на організацію та процедури визначення умов зайнятості на державній службі № 151 Міжнародної організації праці.

Ситуація, у якої зараз опинились державні службовці, серйозні проблеми, що їх турбують, вимагають негайного втручання та їх вирішення на рівні вищої законодавчої та виконавчої влади. Тому забезпечення захисту законних прав та інтересів працівників державних установ було і залишається пріоритетним напрямом діяльності профспілок. Про це говорили делегати та гості VІІ з’їзду Профспілки працівників державних установ України, що відбувся 25 листопада. Символічно, що ця подія проходила напередодні обговорення у Верховної Раді законопроекту «Про державну службу».

 В роботі форуму взяли участь та виступили Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий, Голова Національного агентства з питань держслужби України Костянтин Ващенко, Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова, керівники та представники державних установ та їх профспілкових організацій, зарубіжні гості.

У Звіті Центрального комітету Профспілки, з яким виступила Голова Профспілки Тетяна Нікітіна, виступах делегатів та гостей з’їзда зазначалось, що ЦК, президією ЦК, виборними органами регіональних, територіальних та первинних організацій Профспілки проводилась цілеспрямована робота щодо реалізації Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Статуту Профспілки працівників державних установ України, постанов VI з’їзду Федерації профспілок України, VI з’їзду Профспілки працівників державних установ України та Програми дій Профспілки працівників державних установ України на 2010 – 2015 роки.

У складний час соціально-економічних перетворень в країні основні зусилля ЦК, регіональних, територіальних та первинних організацій профспілки спрямовувалися на принципове відстоювання конституційних прав членів профспілки, здійснення захисту їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів, посилення громадського контролю за додержанням законодавства про працю, посилення мотивації профспілкового членства. Представляючи і захищаючи інтереси членів профспілки, виборні профспілкові органи будували свої відносини з роботодавцями на принципах соціального діалогу і партнерства.

 З метою розвитку соціального діалогу, профспілка здійснила комплекс організаційних, правових, інформаційних заходів, спрямованих на підтвердження репрезентативності для всіх організаційних ланок профспілки, удосконалення співпраці з органами державної влади та місцевого самоврядування, участі представників профспілки в роботі колегій, громадських рад, виробничих нарад. Розвитку соціального діалогу сприяла робота представників профспілки в роботі Національної тристоронньої соціально-економічної ради. В квітні 2015 року голова профспілки обрана головою комітету НТСЕР з питань трудових відносин та ринку праці.

У звітному періоді укладені і діють 10 галузевих угод, 24 регіональні та 131 територіальна (районні, міські) угода, а також 9990 колективних договорів (що складає 96,8% від кількості первинних організацій профспілки), які охоплюють 294 063 працюючих (або 93,3% від загальної кількості працівників на підприємствах, в організаціях, установах, де діють організації профспілки). Протягом звітного періоду ЦК профспілки опрацював 309 законопроектів та інших нормативно-правових актів, до 128 внесені пропозиції, які стосуються трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. Особлива увага приділялася роботі над проектами законів України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зокрема щодо оплати праці, соціальних гарантій тощо). Проведено 4 308 перевірок дотримання вимог трудового законодавства, якими охоплено 3 610 юридичних осіб.

Упродовж 2010 – 2015 рр. ЦК профспілки зосередив свою роботу на забезпеченні безперервного підвищення кваліфікації та підготовки профспілкових працівників та активу відповідно до сучасних вимог. Відбулись помітні зрушення у проведенні молодіжної політики – створення Молодіжної ради профспілки та молодіжних рад регіональних організацій профспілки. ЦК профспілки координував свою діяльність з галузевими профспілками бюджетної сфери, співпрацював з Федерацією профспілок України, підтримував міжнародні зв’язки з профспілковими об’єднаннями. Розширились та зміцнились двосторонні зв’язки з профспілкою державних службовців Швеції Fackförbundet ST.

 Водночас, наголошували виступаючі, поглиблення кризових явищ у економіці, підвищення цін та тарифів на життєво необхідні газ та електроенергію, девальвація національної валюти, зростання рівня інфляції та постійна загроза суттєвого скорочення працюючих значно ускладнювали виконання завдань, визначених Програмою дій Профспілки працівників державних установ України на 2010 – 2015 роки. ЦК, виборні органи регіональних, територіальних та первинних організацій профспілки постійно порушували перед Президентом України, урядом, Верховною Радою України, народними депутатами України питання про підвищення рівня оплати праці державним службовцям, недопущення поглиблення дискримінації в оплаті праці працівників (відміна надбавок, компенсаційних виплат), необґрунтованого скорочення штатів органів виконавчої влади.

З’їзд зазначив, що, незважаючи на значні зусилля Центрального комітету, комітетів регіональних та територіальних організацій профспілки, основне програмне завдання – забезпечення гідного рівня оплати праці членів профспілки – залишається невирішеним. Звітно-виборна кампанія профспілки у 2015 році з усією гостротою засвідчила негативний стан оплати праці у бюджетній сфері і вкрай критичний у 74% державних службовців, працівників органів виконавчої влади і посадових осіб органів місцевого самоврядування. Без належного реагування влади залишаються вимоги профспілки щодо необхідності негайного реформування системи оплати праці державних службовців, гарантування її належного рівня. Не в повному обсязі реалізовані завдання, поставлені VІ з’їздом профспілки, щодо зростання чисельності, залучення працюючих до профспілкового членства та створення нових організацій профспілки.

З’їзд наголосив на недоліках в роботі щодо фінансового зміцнення Профспілки працівників державних установ України, вважає, що тільки організована і фінансово міцна профспілка здатна відстоювати права і гарантії своїх членів в умовах ринкової економіки, подолання наслідків фінансово-економічної кризи.

 У своєму виступі Голова Держслужби України Костянтин Ващенко проінформував присутніх про ситуацію стосовно соціально-економічного становища держслужбовців. Він наголосив на актуальності та важливості Закону України «Про державну службу». На його думку, цей закон допоможе навести лад в цієї сфері. Одним з головних його напрямів є широке доручення громадськості до формування органів державної влади, конкурсів з відкритим, прозорим обговоренням кандидатур на відповідальні пости та посади. При цьому, підкреслив Костянтин Ващенко, передбачається посилити роль соціальних партнерів – профспілок – при прийнятті принципово важливих рішень.

Чимало уваги Голова Держслужби приділив питанням позитивних змін в умовах праці держслужбовців та її оплати.

Костянтин Ващенко високо оцінив рівень співпраці Нацагентства з Профспілкою працівників державних установ України.

 Голова ФПУ проінформував присутніх про позицію СПО об’єднань профспілок щодо Генеральної угоди, Трудового кодексу та відновлення санаторно - курортного лікування за рахунок державного соціального страхування.

Профспілковий лідер подякував Тетяні Нікітіній за активну, плідну і креативну діяльність на благо профспілок.

Зїзд також привітав Голова Виконавчого комітету Профспілки держслужбовців Швеції (ST) Тобіас Б’єрман.  

 Після жвавого та зацікавленого обговорення звітів ЦК та ревізійної комісії, делегати зїздувирішили:

- визнати роботу Центрального комітету Профспілки працівників державних установ України у звітний період задовільною.

- затвердити Програму дій Профспілки працівників державних установ України на 2015 - 2020 роки. 

Головою Профспілки працівників державних установ України одноголосно обрано Юрія Піжука.