ЗАТВЕРДЖЕНО

постанова президії ЦК профспілки

від 30.03.2017 № П-6-5

ПОЛОЖЕННЯ

про відзнаки Профспілки працівників державних установ України

І. Загальні положення

1.1. Цим Положенням визначається порядок нагородження відзнаками Профспілки працівників державних установ України (далі - Профспілка).

1.2. З метою заохочення та відзначення у Профспілці встановлюються такі відзнаки:

1) Подяка Голови Профспілки;

2) Грамота Профспілки;

3) Почесна грамота Профспілки;

4) почесні знаки Профспілки працівників державних установ України:

- "Відзнака Профспілки";

- "За соціальний діалог";

5) почесне звання Профспілки працівників державних установ України "Заслужений працівник Профспілки" .

1.3. Описи нагород та посвідчень до них затверджуються президією ЦК Профспілки.

1.4. Відзнаками відзначаються члени Профспілки, профспілкові працівники, у тому числі колишні, трудові, аматорські, творчі колективи, представники всеукраїнських та міжнародних профоб’єднань і організацій, соціальні партнери, державні та громадські діячі, громадяни інших держав, які активно сприяють Профспілці у здійсненні її функцій, а також її розвитку та зміцненню.

1.5. Відзначення відзнаками Профспілки здійснюється у такій послідовності: Грамота Профспілки, Почесна грамота Профспілки, почесний знак Профспілки працівників державних установ України "Відзнака Профспілки", почесне звання Профспілки працівників державних установ України "Заслужений працівник Профспілки".

Особа може бути представлена до наступної нагороди не раніше ніж через два роки після отримання попередньої.

Повторне нагородження однією і тією ж відзнакою можливе не раніше ніж через три роки після останнього нагородження, за винятком працівників, які досягли пенсійного віку і виходять на пенсію.

Відзначення Подякою Голови Профспілки здійснюється без врахування вимог щодо послідовності нагородження заохочувальними відзнаками Профспілки.

1.6. Почесне звання Профспілки працівників державних установ України "Заслужений працівник Профспілки" присвоюється лише один раз.

1.7. Відзначення відзнаками Профспілки проводиться за:

- досягнення у профспілковій діяльності щодо представництва і захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки;

- вагомий особистий внесок у розвиток Профспілки, сприяння збільшенню чисельності членів Профспілки, організаційно-фінансове зміцнення організації (-ій) Профспілки;

- розвиток соціального діалогу, високі результати при проведенні колективних переговорів та укладання галузевих і регіональних угод, розробку державних, територіальних та галузевих програм зайнятості, надання членам Профспілки відповідної правової допомоги, участь у вирішенні колективних трудових спорів;

- здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про працю, охорону праці, проведення навчання, тренінгів, культурно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходів.

Нагородження може здійснюватись з нагоди професійних та державних свят та з нагоди особистих ювілеїв та ювілеїв підприємств, установ, організацій.

1.8. Почесним знаком Профспілки працівників державних установ України "Відзнака Профспілки" нагороджуються профспілкові працівники, які мають значні успіхи в профспілковій діяльності та стаж профспілкової роботи в організаціях Профспілки не менше 8 років.

Почесним званням Профспілки працівників державних установ України "Заслужений працівник Профспілки" нагороджуються профспілкові працівники за вагомий внесок у розвиток Профспілки, особисті заслуги перед нею, а також мають стаж профспілкової роботи в організаціях Профспілки не менше
20 років.

1.9. Відзначення Почесним знаком Профспілки працівників державних установ України "Відзнака Профспілки" регулюється щорічною квотою для кожної регіональної організації Профспілки, що визначається постановою президії ЦК Профспілки.

ІІ. Порядок представлення до відзначення відзнаками Профспілки

2.1. Нагородження відзнаками Профспілки здійснюється відповідно до рішення виборного органу Профспілки (президії).

2.2. Внесення пропозицій щодо нагородження відзнаками Профспілки (далі – відзнаки) проводиться відкрито та оформляється поданням, у якому має міститися інформація про підстави для порушення відповідного клопотання.

2.3. Пропозиції щодо відзначення осіб та колективів, визначених
пунктом 1.4. цього Положення, вносяться на ім’я Голови Профспілки керівниками виборних органів нижчих за рівнем організацій Профспілки на підставі прийнятих цими органами рішень. Рішення щодо пропозицій стосовно кандидатур, внесених первинними та територіальними організаціями, приймаються виборними органами регіональних організацій.

2.4. Голова Профспілки за власною ініціативою може вносити пропозиції до президії ЦК Профспілки щодо відзначення осіб та колективів, у тому числі працівників виконавчого апарату Профспілки.

2.5. Пропозиції щодо відзначення Голови Профспілки вносяться членом (членами) президії ЦК Профспілки, а заступників Голови Профспілки – за пропозицією Голови Профспілки або члена (членів) президії ЦК Профспілки.

2.6. Подання щодо нагородження подаються до виконавчого апарату Профспілки не пізніше ніж за один місяць до запланованої дати відзначення.

2.7. До подання додаються:

- рішення виборного органу щодо представлення особи до нагороди;

- нагородний лист (додаток).

2.8. Документи, зазначені у пункті 2.7, оформляються друкованим текстом на аркушах формату А4 в одному примірнику, підписуються керівником виборного органу організації Профспілки та затверджуються печаткою. Усі документи подаються також і в електронному вигляді.

2.9. Документи щодо відзначення, подані з порушенням вимог цього Положення, повертаються у тижневий термін, як такі, що не відповідають встановленим вимогам.

2.10. За достовірність відомостей, зазначених у поданні та нагородному листі, дотримання порядку щодо форми та строків подання усіх документів, а також забезпечення вимог законодавства про захист персональних даних відповідає керівник виборного органу організації Профспілки, який вносить пропозицію щодо нагородження.

 

ІІІ. Порядок вручення відзнак Профспілки

3.1. Відзнаки вручаються в урочистій обстановці Головою Профспілки або за його дорученням заступником (-ами) Голови Профспілки, членами ЦК Профспілки, керівниками структурних підрозділів виконавчого апарату Профспілки.

3.2. Особам, нагородженим почесними знаками Профспілки працівників державних установ України "Відзнака Профспілки" та "За соціальний діалог", та особам, яким присвоєно почесне звання Профспілки працівників державних установ України "Заслужений працівник Профспілки", видаються посвідчення.

3.3. До відзнак Профспілки: Почесна грамота Профспілки, почесний знак Профспілки працівників державних установ України "Відзнака Профспілки", почесне звання Профспілки працівників державних установ України "Заслужений працівник Профспілки" може встановлюватись грошова виплата (винагорода), розмір якої визначається щорічно при затвердженні бюджету Профспілки.

3.4. Працівникам виконавчих апаратів організацій Профспілки можуть також встановлюватись надбавки до посадових окладів у розмірах, передбачених у положеннях про оплату праці працівників апаратів організацій Профспілки.

3.5. У разі втрати заохочувальної відзнаки її дублікат не видається.


Додаток

до Положення

(пункт 2.7)

НАГОРОДНИЙ ЛИСТ

для представлення до відзначення

________________________________________

 

  1. Прізвище, ім'я, по батькові: ______________________________________
  2. Профспілкова посада:

______________________________________________________________

  1. Посада за основним місцем роботи: ______________________________________________________________
  2. Які має державні і профспілкові нагороди

(із зазначенням року нагородження)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

  1. Профспілковий стаж ___________________________________________
  2. Досвід роботи у профспілкових органах

(із зазначенням займаних посад у профспілці)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

  1. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг перед Профспілкою

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Голова _________________                   підпис                           П.І.П/б

                                       М.П.

«___» _______________________20__ року